Aankondiging Sprzedam używany artykuł z kodeksu

Sprzedam używany artykuł z kodeksu

Geen afbeelding beschikbaar
Zapraszam do naszego sklepu po samozatrudnienie - podejmowanie poprzez osobę fizyczną prowadzenia aktywności gospodarczej, status przedsiębiorcy z odniesieniem do pakietu Konstytucji Biznesu, zawieranie umów o świadczenie usług, uprawnienia i obowiązki samozatrudnionych. Umowy cywilnoprawne pozapracownicze formy zatrudniania: umowa zlecenia,umowa o dzieło, konwencja menedżerski, praktyki absolwenckie, staże z urzędów pracy, praca wykonywana poprzez pracowników tymczasowych, outsourcing. Prawcownicze formy zatrudniania: źródła prawa pracy, odniesienie do innowacyjnych regulacji prawnych, wpływ regulacji unijnych na stosowanie i wykładnię artykułów krajowych; rozwiązywanie i rozstrzyganie sporów pracowniczych, zagadnienia rzeczowe funkcjonowania pracodawcy w odniesieniu do stosowania i wykładni regulacji prawnych, rzeczowe aspekty stosowania artykułów w ramach zatrudniania pracowników polskich i cudzoziemców - wybór formy zatrudnienia praktyka stosowania prawa, uprawomocnienie pracy, specyfikacja kadrowa. Legalizacja pobytu i zatrudnianie: swoboda przepływu pracowników w państwach UE także zatrudnianie obywateli państw z poza UE zezwolenie na pracę, w tym zezwolenie na pracę sezonową, zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, praca bez zezwolenia, oświadczenie o powierzeniu realizowania pracy; obowiązki pracodawcy przy zatrudnianiu cudzoziemców. Praktyka delegowania do Niemiec i Francji: wykonywanie pracy w zakresie zatrudnienia także wykonywanie innej pracy zarobkowej; reprezentacja wyjazdu służbowego a delegowanie pracownika w toku świadczenia usług; pracodawca delegujący a pracownik delegowany w tym na terytorium RP i z terytorium RP; pojęcie pracownika delegowanego w państwie przyjmującym; pracownicy delegowani a pracownicy wysyłani. Przedstawienie i omówienie regulacji prawnych dotyczących delegowania pracowników pomiędzy państwami członkowskimi UE dyrektywa WE w sprawie delegowania pracowników, polecenie UE w sprawie egzekwowania dyrektywy WE, ustawa z dnia ..r. o delegowaniu pracowników w toku świadczenia usług, projekt nowelizacji dyrektywy o delegowaniu pracowników również planowane przepisy pakietu mobilności. Przedstawienie sposobu delegowania pracowników - umowa zmieniające warunki pracy i płacy opcja wypowiedzenia warunków pracy i płacy. Warunki zatrudnienia w państwie przyjmującym maksymalne okresy pracy i minimalne okresy wypoczynku; minimalny rozmiar urlopów rocznych; minimalne stawki płacy; warunki wynajmu pracowników, w szczególności przez przedsiębiorstwa zatrudniania tymczasowego; zdrowie. Weryfikacja rzeczywistości delegowania oraz zapobieganie nadużyciom i obchodzeniu przepisów. Obowiązki pracodawcy delegującego pracownika wymóg złożenia przez usługodawcę oświadczenia zawierającego istotne informacje niezbędne w sprawie umożliwienia przeprowadzenia kontroli sytuacji faktycznej w miejscu pracy; wymóg przechowywania i udostępniania dokumentów, wymóg wskazania osoby do kontaktów z właściwymi organami państwa przyjmującego. Stosowane środki kontrolne dodatkowo środki dyscyplinujące. Przedstawienie i peryfraza regulacji prawnych dotyczących zabezpieczenia społecznego rozporządzenie . w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Rozporządzenie . dotyczące wykonania rozporządzenia

Aanbieding:

Contact: Filip, Racibórz, tel. 5163829490, email: filip.b582@o2.pl
Datum toegevoegd: 12-12-2019