Aankondiging Spółka - łączymy spółki firmowe - do sprzedania

Spółka - łączymy spółki firmowe - do sprzedania

Geen afbeelding beschikbaar
W publikacji całościowo omówiono wszystkie najważniejsze aspekty związane z przygotowaniem, przeprowadzeniem, zakończeniem i ważnością zgromadzeń spółki z o.o., w tym: - zgromadzenia zwyczajne i nadzwyczajne, - terminy zwoływania zgromadzeń, - podmioty uprawnione do zwoływania zgromadzeń, - zwyczaj zwoływania zgromadzeń, - przedmiot obrad zgromadzenia, - miejsce obrad, - znaczenia protokołu zgromadzenia, - uchwały zgromadzenia, głosowanie, ważność uchwał, - reprezentację udziałowców na zgromadzeniu, - powództwo o uchylenie uchwały wspólników i skutki wyroku w sprawie o uchylenie uchwały, - powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników i skutki werdyktu stwierdzającego nieważność. Dodatkowo publikacja zawiera wzory najważniejszych pism: zaproszeń, uchwał, wniosków, protokołów, list obecności, pełnomocnictw, instrukcji, pozwów, dostępnych zarówno w wersji edytowalnej w e-suplemencie (format MS Word). Plik można pobrać przez Internet, postępując zgodnie z instrukcją zamieszczoną w książce. Zapraszamy na naszą stronę

Aanbieding:

Contact: Magdalena, Kraków, tel. 7565219068, email: cmagdalena_r828@gmail.com
Datum toegevoegd: 21-02-2020